BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2022 r.

88 757 482

-7,33%

w stosunku do roku 2021

Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.

6 894

-7,29%

w stosunku do roku 2021

6 704

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

190

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

1 666

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

66

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Kozy w 2022 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy w kwocie blisko 25,8 mln zł stanowiły 29,0% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o ponad 6,6 mln zł, czyli 34,6%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składało się łącznie na 72,3% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Kozy w 2022 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły niemal 7,0 mln zł i generowały 7,9% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane na poziomie 4,5 mln zł.

10 głównych źródeł dochodów Gminy Kozy w 2022 r.

Dochody Gminy Kozy w 2022 r.

Dochody podatkowe Gminy Kozy w 2022 r.

Rządowy Program Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

W 2022 r. Gmina Kozy otrzymała promesę w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. "Budowa przedszkola w Kozach na ul. Lipowej". Kwota dofinansowania wyniosła 10.000.000,00 zł.

Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.

91 753 590

+6,32%

w stosunku do roku 2021

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.

7 126

+6,37%

w stosunku do roku 2021

5 696

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 431

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

10 238 939

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

7 220 306

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2022 r. Gmina Kozy najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonanie wydatków na poziomie blisko 30,9 mln zł stanowiło 33,7% budżetu zrealizowanego przez gminę. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin i miast w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie 19,9 mln zł, co stanowiło 21,7% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach działów kultura fizyczna (9,3 mln zł) oraz rolnictwo i łowiectwo (8,2 mln zł). Wiązały się one przede wszystkim z działalnością inwestycyjną Gminy Kozy. Odpowiednio 89,0% i 90,8% wszystkich ponoszonych w nich nakładów stanowiły wydatki majątkowe. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało 9,8 mln zł, co stanowiło 10,7% wydatków gminy.

Wydatki Gminy Kozy w 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2022 r.

21 501 569

+4,24%

w stosunku do roku 2021

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.

1 670

+4,29%

w stosunku do roku 2021

-2 996 109

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

12 976 263

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

24,23%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

53 257

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Gminy Kozy na koniec 2022 r. wyniosło 21,5 mln zł i stanowiło 24,2% wykonanych dochodów. Choć w stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia gminy wzrosła o 4,2%, to wzrost udziału zadłużenia w dochodach ogółem wyniósł 2,69 pp. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej w 2022 r. nadwyżki operacyjnej zapewniał bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Kozy wg ostatniej zmiany w 2022 r.