Gminne Jednostki organizacyjne 

wydatki na administrację
publiczną w 2022 r.

9 804 036

+35,34%

w stosunku do roku 2021

urząd Gminy Kozy

Dokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu

Statut gminy Kozy

Statut przyjęty Uchwałą Nr XLIV/337/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kozy z późn. zm.

W 2022 r. Rada Gminy Kozy nie dokonywała zmian w treści Statutu.

regulamin organizacyjny urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kozy przyjęty Zarządzeniem Nr 83/22 Wójta Gminy Kozy z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy.

regulamin pracy urzędu Gminy

Regulamin Pracy Urzędu Gminy Kozy przyjęty Zarządzeniem Nr 64/22 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu pracy pracowników Urzędu Gminy Kozy.

urząd w liczbach

W 2022 r. w Urzędzie Gminy Kozy zatrudniano 64 pracowników, z czego 86% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2021 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 1 pracownika. Rozwiązanie współpracy następowało na mocy porozumienia stron bądź w związku z przejściem pracownika na emeryturę.

14 706

dokumentów, które wpłynęły do Urzędu w 2022 r.

14 192

dokumentów, wysłanych z Urzędu w 2022 r.

491

zawartych umów w 2022 r. 

3

spotkania Wójta z mieszkańcami Gminy w 2022 r.

w tym:

2 874

dokumentów dostarczonych do Urzędu elektronicznie

w tym:

658

dokumentów wysłanych z Urzędu elektronicznie

W Urzędzie Gminy Kozy wydanych zostało 6.198 decyzji, a największy udział w tej liczbie miał Referat Finansów (5.860). 

W roku ubiegłym wydano też 533 zaświadczenia, najwięcej z nich przygotowane zostało przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (282). W referacie tym wprowadzono  również 409 wniosków oraz 931 deklaracji, przeprowadzono 123 kontrole, a także wprowadzono 3.073 deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Drugim referatem z największą liczbą wydanych zaświadczeń był Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych (115). 

Co więcej, pracownicy tego referatu pełnili obsługę w zakresie: zameldowań, wymeldowań, zgłoszeń wyjazdu na pobyt stały/ czasowy, zgłoszeń powrotu z pobytu czasowego (511), udostępniania danych z rejestru mieszkańców/ rejestru PESEL/Rejestru Dowodów Osobistych (69), nadania lub zmiany numeru PESEL (41), nadania numeru PESEL i statusu UKR (459), wydawania dowodów osobistych (1.343), przyjmowania zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego (91), unieważniania dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych (64), a także przygotowaniu wezwań do kwalifikacji wojskowej (73).

W urzędzie przygotowano też 1.595 odpisów i wypisów, 84% z nich sporządzone zostało przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. Wśród innych działań tej komórki organizacyjnej urzędu na rzecz mieszańców gminy wymienić można: sporządzanie aktów stanu cywilnego (151), uzupełnianie, sprostowanie, unieważnienie aktów stanu cywilnego (44), sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego (153), zamieszczanie przypisków przy aktach stanu cywilnego (574), migracje aktów do Rejestru Stanu Cywilnego (503), wnioski na medale (14) oraz udzielanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca (2).

Jednostki organizacyjne gminy

Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach


Kozy ul. Akacjowa 8, Plac ks. Karola Kochaja 2


Dyrektor: Bożena Blachura

Zatrudnienie w 2022 r.: 76 pracowników 

Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach


Kozy Plac ks. Karola Kochaja 1


Dyrektor: Tomasz Pająk

Zatrudnienie w 2022 r.: 115 pracowników 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach 


Kozy ul. Przecznia 1


Dyrektor: Joanna Matlak

Zatrudnienie w 2022 r.: 70 pracowników 

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach


Kozy ul. Szkolna 20


Dyrektor: Alina Nowak

Zatrudnienie w 2022 r.: 33 pracowników 

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach


Kozy ul. Szkolna 1


Dyrektor: Anna Bułka

Zatrudnienie w 2022 r.: 16 pracowników 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach


Kozy ul. Szkolna 1


Kierownik: Renata Nycz

Zatrudnienie w 2022 r.: 16 pracowników 

Placówka Wsparcia Dziennego


Kozy ul. Krakowska 9a


Kierownik: Jolanta Cisowska-Gacek

Zatrudnienie w 2022 r.: 3 pracowników 

Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach


Kozy Plac ks. Karola Kochaja 1


Dyrektor: Konrad Hamerlak

Zatrudnienie w 2022 r.: 26 pracowników 

Dom Kultury w Kozach


Kozy ul. Krakowska 2


Dyrektor: Marek Małecki

Zatrudnienie w 2022 r.: 18 pracowników 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach


Kozy ul. Krakowska 5


Dyrektor: Bartłomiej Jurzak

Zatrudnienie w 2022 r.: 7 pracowników