SYSTEM OŚWIATOWY GMINY

OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY

496

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3-6 lat z terenu gminy objęta wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez gminę.


80,00%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3 - 6 lat w placówkach prowadzonych przez gminę w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

22,38

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy (łącznie z klasami "0").

2,74

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy (łącznie z klasami "0").


1 295

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

101,38%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

8,17

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej (łącznie z klasami "0")

3,02

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.

System oświatowy Gminy kozy w 2022 r.

Zdjęcie przedstawia budynek szkoły.

W 2022 r. Gmina Kozy prowadziła 1 liceum ogólnokształcące, 2 szkoły podstawowe oraz 1 przedszkole gminne:

W publicznych szkołach podstawowych w Gminie Kozy funkcjonują oddziały przedszkolne, w których w 2022 r. wychowaniem przedszkolnym objęto łącznie 126 dzieci:

Na terenie Gminy Kozy funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. kard. Karola Wojtyły prowadzona przez Virtus Sp. z o.o. oraz 3 przedszkola niepubliczne: 

Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022

Struktura szkół i przedszkoli w 2022 roku

282,69

Liczba etatów zatrudnionych pracowników ogółem w 2022 r.

206,44

Liczba etatów zatrudnionych nauczycieli w 2022 r.

76,25

Liczba etatów zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w 2022 r.

Kadra nauczycielska oraz pracownicy administracji i obsługi

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego

Rok szkolny 2021/2022 był ostatnim rokiem obowiązywania dotychczasowego systemu awansu zawodowego nauczycieli. W lipcu i sierpniu 2022 r. wprowadzono nowe przepisy prawa, obowiązujące od 1 września 2022 r., na mocy których zostały zlikwidowane dwa stopnie awansu – nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Zastąpił je status nauczyciela początkującego:


W Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przeprowadzono komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli na stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany. 7 nauczycieli uzyskało awans, w tym 4 osoby z SP1 i 2 osoby z SP2. 

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach (GZOSIP) wypełniający zadania zgodnie ze statutem podjętym Uchwałą Nr XX/160/16 Rady Gminy Kozy w dniu 6 października 2016 r. prowadzi obsługę finansowo-księgową, rachunkowo-sprawozdawczą, administracyjno-organizacyjną oraz kadrowo-płacową na rzecz jednostek obsługiwanych i własnej jednostki. 

GZOSIP poza obsługą bieżąca jednostek, budżetowych Gminy Kozy i instytucji kultury prowadzi również obsługę indywidualnych osób w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, awansu zawodowego nauczycieli, dotacji niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Kozy, dotacje instytucji opieki do dzieci do lat 3 z terenu Gminy Kozy, dofinansowanie kształcenia młodocianych, obowiązek szkolny mieszkańców gminy

działania na rzecz uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Dowożenie uczniów

Uczniom posiadającym orzeczenia do kształcenia specjalnego, a realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w miejscu lub poza miejscem zamieszkania, Gmina Kozy ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki lub dojazdu do najbliższej szkoły zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe. 

Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół i ośrodków Gmina Kozy zapewnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego dowozu grupowego, z którego w roku szkolnym 2021/2022 korzystało 19 osób

W przypadkach kiedy rodzic indywidualnie dowozi dziecko do placówki dokonywano refundacji poniesionych kosztów przewozu zgodnie z zawartymi umowami. Umowy spisano na przewóz 11 uczniów. 

Na całość realizowanego zadania Gmina Kozy przeznaczyła kwotę: 200.204,16  zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W roku szkolnym 2021/2022 uczniom zostały przyznane stypendia za osiągniecia wysokich wyników w nauce, odpowiedniej ocenie z zachowania oraz za reprezentacje szkoły w olimpiadach i konkursach co najmniej na etapie rejonowym. Wypłaty odbyły się końcem roku szkolnego po klasyfikacji uczniów:

Dodatkowo dwóch uczniów Liceum otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Dofinansowanie podręczników

W dniu 30 marca 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r (Dz. U. 2021 r. poz. 577). 

Zakup podręczników realizowany jest z  dotacji celowej otrzymanej  z budżetu państwa. W roku szkolnym 2021/2022 zadanie realizowane było w szkołach podstawowych przez zapewnienie uczniom wszystkich klas podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Podręczniki oraz materiały edukacyjne kupione dla uczniów są gromadzone sukcesywnie w bibliotekach szkolnych i wypożyczane uczniom. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane bez obowiązku zwrotu. 

Na realizację  tego zadania w roku szkolnym 2021/2022 wydatkowano kwotę 167.676,71 zł, w  tym 30.405,22 zł przekazano szkole niepublicznej.

Programy i projekty realizowane w 2022 r.

Zielona Pracownia w LO w Kozach - Motywacja i skuteczność - przyjazna pracownia biologiczno-chemiczna

W dniu 19 lipca 2022 r. Gmina Kozy podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Zielona Pracownia w LO w Kozach - Motywacja i skuteczność - przyjazna pracownia biologiczno-chemiczna”. Planowany łączny koszt projektu to 50.000,00 zł. 

W miesiącach wcześniejszych liceum znalazło się również wśród laureatów konkursu  „Projekt Zielona Pracownia 2022” uzyskując nagrodę pieniężną w wysokości 10.000,00 zł, czym zapewniło sobie możliwość sfinansowania projektu bez konieczności ponoszenia wkładu własnego. 

Pozyskane środki umożliwiły w okresie od lipca do września br. utworzenie pracowni biologiczno-chemicznej wyposażonej w  atrakcyjne, nowoczesne  pomoce dydaktyczne, które wykorzystane w ciekawy i przystępny sposób pomogą realizować podstawę programową MEN oraz tematy zajęć dodatkowych. 

Dzięki dotacji szkoła doposażyła się również w sprzęt komputerowy, nowe stoły, krzesła, regały, mikroskopy i potrzebne preparaty. W pomieszczeniu pracowni przeprowadzone zostały niezbędne prace remontowe uwzględniające wymianę oświetlenia, prace elektryczne, malowanie ścian i położenie fototapety. 

projekt Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy

Od września 2021 r. do grudnia 2022 r. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołą Podstawową nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącym w Kozach  realizował projekt pt. „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy” dofinansowany ze środków UE. 

Wartość całkowita projektu wynosi 438.085,00 zł. 

Projekt zakłada podniesienie efektywności kształcenia w szkołach poprzez stworzenie w placówkach objętych projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu z  przedmiotów przyrodniczych, organizację i realizację dodatkowych ukierunkowanych na rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów, modernizację i doposażenie pracowni przyrodniczych. 

Laboratoria Przyszłości

Gmina Kozy przystąpiła do realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” będącego  inicjatywą edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). 

W ramach Laboratoriów Przyszłości Gmina Kozy otrzymała w 2021 r. wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 274.000,00 zł dla: Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach w wysokości 157.000,00 zł, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica  w Kozach w wysokości 117.000,00 zł. 

Szkoły dokonują zakupów zgodnie z ustalonym przez Ministra katalogiem wyposażenia podstawowego i dodatkowego. W ramach „Laboratoriów Przyszłości” został zakupiony nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania. W skład wyposażenia podstawowego obligatoryjnego dla wszystkich szkół wchodzą: drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). Zakupy w ramach programu zostały dokonane do 31.08.2022 r.

Poznaj Polskę

W dniu 6 października 2021 r. zostało podpisane porozumie pomiędzy Wójtem Gminy Kozy a Ministrem Edukacji i Nauki dotyczące realizacji wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”

Z Gminy Kozy ze wsparcia  wynoszącego 80% kosztów organizacji wycieczki skorzystali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie liceum udali się na wycieczkę do Krakowa, a uczniowie szkoły podstawowej do  Pszczyny i Opola. 

Łącznie gmina Kozy pozyskała ze środków programu  wsparcie w wysokości 18.971,00 zł. 

Program miał na celu wsparcie organów w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie miało wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Skutecznie o środki w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” aplikowało Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach otrzymując dofinansowanie z budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego oraz realizację działań promujących czytelnictwo. 

Dzięki temu Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach uzyskało wsparcie finansowe w łącznej wysokości 3.750,00 zł. Dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Śląskiego wynosiła 3.000,00 zł a organ prowadzący zapewnił 20% wkładu własnego tj. 750,00 zł. 

Dzięki pozyskanemu wsparciu przedszkolna biblioteka doposażona została w nowości wydawnicze dedykowane dzieciom w wieku 3-6 lat w tym audiobooki i słuchowiska. Przedszkolaki miały możliwość uczestniczenia w konkurach i akcjach promujących czytelnictwo, wyjeździe do teatru oraz przedstawieniach organizowanych na terenie przedszkola.