GOSPODARKA

LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2022 r.:

2 067

+33,41%

w stosunku do roku 2021

1 589

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

136

Liczba nowych osób prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do REGON

81

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą wypisanych z REGON

Podatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2022 r.

Gmina Kozy, dbając o swoją markę przyjaznego miejsca, zdecydowało się m.in. na utrzymywanie znacząco niższych niż maksymalne stawek podatku od środków transportowych. To wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego gminy. 

Podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców został podniesiony na rok 2022 r., jednak jego wartość została zachowana na poziomie niższym od maksymalnego.

Dogodne warunki dla prowadzenia biznesu potwierdza stały wzrost liczby nowych działalności gospodarczych wpisanych w 2022 r. do rejestru REGON oraz działalności gospodarczych (o ponad 3%). Utrzymanie wysokości obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju. 

Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Gminy Kozy są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2022 r. wartość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosła o 1/3 w stosunku do roku poprzedniego: wyniosła 2.067,39 zł, podczas gdy w 2021 r. było to 1.549,60 .

zarządzanie przestrzenią

Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. 

Terytorium Gminy Kozy jest w pełni pokryte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek gminy oraz zadowolenie mieszkańców. Pozwala to m.in. na usprawnienie procesów inwestycyjnych, ponieważ nie jest konieczne wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

W 2022 r. nie podejmowano żadnych uchwał zmieniających MZPZ oraz nie przystąpiono do sporządzenia zmian.

4

Liczba MPZP 

obowiązujących

0

Liczba planów 

zmienionych

2 690

Powierzchnia objęta 

MPZP (ha)

100 %

Powierzchnia gminy 

objęta MPZP

TERENY ZIELONE

Gmina Kozy to obszar o bogatej przyrodniczo historii, który charakteryzuje się różnorodnością krajobrazów i ekosystemów. Jednym z wyróżniających cech tego obszaru jest występowanie rozległych terenów otwartych, które stopniowo są zajmowane przez zabudowę mieszkaniową. Takie zjawisko jest wynikiem zmieniającej się struktury społecznej i może wpłynąć na wiele kwestii, w tym na ochronę przyrody i bioróżnorodności.

Koncentracja zabudowy w gminie jest widoczna przede wszystkim wzdłuż szlaków komunikacyjnych, co może wpłynąć na spadek powierzchni zieleni i zwiększenie zanieczyszczeń powietrza. Jednakże, na terenie gminy znajdują się obszary tworzące Park Krajobrazowy Beskidu Małego oraz obszar Natura 2000 Beskid Mały, co stanowi ważny element ochrony przyrody i bioróżnorodności.

Na terenie kamieniołomu w Kozach w starym wyrobisku wgłębnym znajduje się staw, w którym żyją liczne gatunki żab i ryb. Florę budują młode brzozy, topole osiki i modrzewie. Zniszczony teren poeksploatacyjny stopniowo przekształca się w żyzne podłoże, na którym rośnie wiele gatunków traw, roślin zielnych i krzewów. Kamieniołom leży w pobliżu szlaków górskich PTTK, a bezpośrednio przez jego teren przebiega szlak papieski z Kóz na górę Hrobaczą Łąkę (828 m n.p.m.).

Symbolicznym znaczeniem w parku w Kozach cieszy się platan, który w 2013 r. zajął 2. miejsce w konkursie Drzewo Roku. Gatunek ten charakteryzuje się wiekiem, wielkością, ozdobnymi walorami, pięknem i masywnością gałęzi oraz efektownym nasyceniem barw podczas kwitnienia i zmiany zabarwienia liści jesienią oraz urodą i mnogością owoców. Jego obecność stanowi ważny element krajobrazu, a także przyciąga turystów i miłośników przyrody, co może wpłynąć pozytywnie na rozwój lokalnej społeczności.

Podsumowując, gmina Kozy to obszar o unikatowej przyrodniczej wartości, który wymaga zrównoważonego podejścia do procesów urbanizacyjnych i ochrony przyrody. Istnienie obszarów chronionych i miejsc o szczególnych walorach krajobrazowych stanowią ważny element zachowania bioróżnorodności i dziedzictwa przyrodniczego regionu.

75,49

Gminne grunty leśne (ha)

1 050

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

5,9

Parki, zieleńce, tereny zieleni osiedlowej (ha)

Plakat "Wszystkie śmieci są nasze".

Gmina Kozy po raz pierwszy przystąpiła do akcji sprzątania świata, która w 2022 r. przebiegała pod hasłem"Wszystkie śmieci są nasze".

Osoby lub grupy, które chciały się zaangażować w akcję zgłaszały się do Urzędu Gminy Kozy, a koordynatorem akcji był Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.