INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą i GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Gminy Kozy. Do najważniejszych z nich należą:
Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.

WODA I ŚCIEKI

402 tys. m3

sprzedanej wody 

pitnej dla mieszkańców

0,17 km

nowej sieci 

wodociągowej

76 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

90,4%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

276 tys. m3

odebranych ścieków

od mieszkańców

14,0 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

661 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

67,9%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej

Aktualna sytuacja na terenie Gminy Kozy w zakresie gospodarki ściekowej jest niekorzystna z punktu widzenia ochrony jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych. W celu eliminacji potencjalnych zagrożeń, jakimi są ścieki przedostające się do gruntów z nieszczelnych szamb, należy dążyć do pełnego skanalizowania obszaru gminy w obrębie aglomeracji i poza nią. Gmina Kozy poprzez realizowanie inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej podejmuje działania zmierzające do podłączenia do sieci sanitarnej jak największej liczby mieszkańców. 

W roku 2022 realizowano zadania:

Zdjęcie białej tablicy umoszczonej na płcie.
Zdjęcie przydrożnego rowu.

ODPADY KOMUNALNE

wydatki na gospodarkę odpadami w 2022 r.

3 748 347

+3,56%

w stosunku do roku 2021

Bilansowanie systemu w 2022 r.

W 2022 r. na terenie Gminy Kozy obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:


Wszystkie poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kozy w 2022 r. wyniosły 3.748.347,17 zł, a złożyły się na nie:


Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanymi przez właścicieli nieruchomości na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 4.474.236,57 zł.

4 669,5

Łączna masa odebranych odpadów od mieszkańców oraz z nieruchomości niezamieszkałych (tony)

0,36

Odpady odebrane na 

mieszkańca (w tonach) wg liczby osób zameldowanych

655,2

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)

Struktura zebranych odpadów w 2022 r.

4 014,3

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych (tony)

2 672,5

Łączna masa odebranych odpadów segregowanych z nieruchomości (w tonach)

1 341,8

Łączna masa odpadów segregowanych dostarczonych do PSZOK (w tonach)

TRANSPORT PUBLICZNY

wydatki na transport i łączność w 2022 r.

4 128 924

-17,76%

w stosunku do roku 2021

Łączne wydatki poniesione w tym obszarze w 2022 r. przez Gminę wyniosły 4.128.923,76 zł, co stanowiło 4,5% ogólnej kwoty wydatków Gminy. Ponad 56% wydatków na transport i łączność stanowiły wydatki bieżące, w tym głównie rekompensata z tytułu usług transportu zbiorowego (0,4 mln zł) oraz wydatki na bieżące utrzymanie dróg. Pozostałe wydatki objęły działania inwestycyjne w obszarze dróg, ulic i chodników, które szczegółowo przedstawiono w zakładce Inwestycje.

Struktura wydatków na transport i łączność w 2022 r.

7

Liczba linii 

autobusowych

160

Długość linii 

autobusowych (w km) - na terenie gminy w jednym kierunku

W 2022 r. znaczące środki finansowe gmina poniosła w w związku z utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego. Poniesione wydatki w tym dziale mają swoje uzasadnienie w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Środki finansowe przekazane zostają Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu.

1,78

Długość nowo wybudowanych

 dróg gminnych (w km)

0,88

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

0,85

Długość wybudowanych 

chodników (w km)

4

Liczba nowych 

lamp ulicznych

Zdjęcie drogi.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2022 r.

425 880

+41,59%

w stosunku do roku 2021

Wydatki poniesione w obszarze gospodarki mieszkaniowej w 2022 r. w stosunku do roku poprzedniego wykonano na poziomie wyższym o ok. 125,1 tys. zł. Łączne wydatki poniesione w tym obszarze w 2022 r. przez gminę wyniosły 425.879,64 zł, co stanowiło 0,46% ogólnej kwoty wydatków gminy. Ponad 80% wydatków na gospodarkę mieszkaniową stanowiły wydatki bieżące, w tym utrzymanie lokali użytkowych i mieszkaniowych. Pozostałe wydatki objęły wydatki majątkowe, w tym zakupiono projekt wykonawczy oraz wykonano szalunek stalowy dla budowy kolumbarium.

34

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych w 2022 r.

5

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2022 r.

1

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2022 r.

3

Liczba wynajmowanych lokali
w ramach najmu socjalnego w 2022 r.

3

Liczba zawartych umów w ramach najmu socjalnego w 2022 r.

1

Liczba rozwiązanych umów w ramach najmu socjalnego w 2022 r.

1,0

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

2,3

Zasób gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2022 r. (ha)

2,3

Zasób uzbrojonych gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2022 r. (ha)