INWESTYCJE

Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2022 r.:

18 419 802
+5,67%
w stosunku do roku 2021

Kierunki wydatków majątkowych Gminy w 2022 r.

Łączne wykonanie wydatków majątkowych Gminy Kozy w 2022 r. wyniosło 18.419.802,41.

Poziom wykonania wydatków majątkowych w gminie wyraźnie wskazuje jej priorytetowe kierunki rozwoju. Blisko 85,4% wydatków majątkowych w 2022 r. skoncentrowanych było w obszarach:

W ramach obszaru Kultury fizycznej najwięcej środków przeznaczono na budowę hali sportowej przy SP 2 - 8.072.773,01 zł, natomiast w przypadku Rolnictwa i łowiectwa 4.840.611,79 zł przeznaczono na realizację priorytetowego przedsięwzięcia, jakim jest budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy (etap X).

Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych w wymienionych wyżej obszarach, a także pozostałych kluczowych przedsięwzięć z uwzględnieniem wykonanych kwot. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta również w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2022 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - etap X

Wartość wykonania w 2022 r. dla projektu:  4 840 611,79 zł

Łączna wartość wydatków w zakresie kanalizacji sanitarnej w 2022 r.:  7 479 517,95

budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Pisarzówka (Małe Kozy, Wróblowice) 

Wykonawca wybudował ok. 7.644 mb kanalizacji sanitarnej.


Koszt: 3.900.914,84 zł

budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Pisarzówka (rejon Stary Dwór)

Wykonawca wybudował łącznie 4.766,5 mb kanalizacji.


Koszt: 502.669,09 zł

Zdjęcie przedstawia układanie masy na drodze.

Pozostałe działania w ramach przedsięwzięcia

Budowa Kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Złotej w Kozach

W ramach zadania został wybudowany system odprowadzania wody deszczowej z terenu ul. Złotej w kierunku ul. Południowej. Zakres Inwestycji obejmował: budowę kolektora deszczowego, przebudowę rowów przydrożnych, przebudowę istniejących przepustów, budowę wylotu brzegowego do potoku Pisarzówna oraz odtworzenie nawierzchni drogi. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej wyniosła 232 m. Inwestycja realizowana była ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych. 

Wartość  dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 492.837,00 zł

Łączna wartość inwestycji: 593.013,68 zł

Zdjęcie białej tablicy zamocowanej na płocie.
Zdjęcie rowu przydrożnego.
Zdjęcie kolektorów deszczowych.

Budowa kanalizacji sanitarnej

Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana była ze środków przyznanych na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączna wartość inwestycji: 2.486.117

Kanalizacja sanitarna - pozostałe zadania


Transport i łączność

Wartość wykonania w 2022 r.: 1 810 279,14

Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu 100 w Kozach

W roku 2022 przebudowano drogi gminne na Osiedlu 100 w Kozach. Przebudowano następujące drogi:

Wydatki w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg na osiedlu 100 w Gminie Kozy” w wysokości 100.947,00 zł, zadanie realizowane przy współudziale środków z PIS PŁ, ww. kwota to środki z  budżetu gminy.

Pozostałe inwestycje w zakresie transportu i łączności

W 2022 r. zrealizowano także:

Pozostałe kluczowe inwestycje gminne

Zdjęcie przedstawia kamery na słupie.

bezpieczeństwo publiczne

Zdjęcie przedstawia salę informatyczną.

Szkoły podstawowe i przedszkola

Administracja publiczna

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Hala sportowa w Kozach

W roku 2022 wybudowano halę sportową w stanie surowym zamkniętym. Budynek został przykryty dachem. Wstawiono również okna i drzwi na elewacjach budynku. Wewnątrz wykonano instalacje elektryczne. Wykonano ocieplenie elewacji a wewnątrz wykonano tynki. W ramach zagospodarowania terenu wykonano utwardzenie terenu od strony ulicy Przeczniej. Wykonano przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej oraz przyłącze gazowe i energetyczne.

W ramach inwestycji: 

Zdjęcie budynku hali sportowe w Kozach.

Kultura fizyczna