REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE

Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2022 r. przez Gminę Kozy w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na programy społeczne, których liczba i zakres podkreśla znaczenie priorytetowego obszaru działania Gminy Kozy, jakim jest podnoszenie jakości życia rodzin oraz osób doświadczających różnego rodzaju codziennych trudności, w tym m.in. seniorów czy osób z niepełnosprawnościami.


Istotna część zadań Wójta w 2022 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.

21


dokumenty i programy strategiczne gminy były realizowane w 2022 r., 
w tym:
3

z obszaru

ochrony środowiska

9

z obszaru

pomocy społecznej

1

o charakterze

ogólnym


1

z obszaru 

ładu przestrzennego

2

z obszaru

gospodarki komunalnej

3

z obszaru

ochrony zdrowia

1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

1

z obszaru

gospodarki energetycznej


Krótki opis realizacji

programy o charakterze ogólnym

Program współpracy Gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXII/235/21 z dnia 28 października 2021 r.

Cel: 

Nadrzędnym celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Kozy i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych. 

Realizacja w 2022 r.: 

Dofinansowano realizację 17 zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym działań klubów sportowych we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszej Gminy lub realizującymi zadania na rzecz naszej społeczności.

Szczegółowe informacje odnośnie niniejszego Programu przedstawiono na podstronie raportu Współpraca z organizacjami pozarządowymi,

programy Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozy na lata 2016-2026

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XII/94/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. 

Cel: 

Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne występujące w Gminie Kozy, takie jak bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, przestępczość.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach niniejszej Strategii realizowano szereg programów z obszaru polityki społecznej i ochrony zdrowia, scharakteryzowanych szczegółowo poniżej. 

Ponadto szczegółowe informacje odnośnie tematyki pomocy społecznej Gminy Kozy zawarto na dedykowanej podstronie raportu Sprawy społeczne oraz zdrowie.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozy na lata 2021-2024

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXI/181/20 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 r. 

Cel: 

Celem głównym Programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez skuteczne, interdyscyplinarne, profesjonalne podejmowanie działań edukacyjnych, psychologicznych, medycznych, prawnych, socjalnych. 

Realizacja w 2022 r.: 

Z powodu podejrzenia wystąpienia przemocy w rodzinie 15 rodzin objęto pracą socjalną, poradnictwem i konsultacjami. Wraz z dzielnicowymi, kuratorem był prowadzony systematyczny monitoring sytuacji w rodzinach, objętych procedurą Niebieskiej Karty. Psycholog i radca prawny zatrudnieni w wymiarze 1 godziny dwa razy w miesiącu w ramach Programu w 2022 r. udzielał wsparcia i poradnictwa. Dodatkowo osoby doznające przemocy miały możliwość uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej w instytucjach i organizacjach w Bielsku-Białej. 

Prowadzona jest strona internetowa gops.kozy.pl, na której umieszczone są informacje związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Działania realizowano w obrębie czterech obszarów:

Zapewniano także wsparcie psychologa i radcy prawnego dla 6 osób zgłaszających problem przemocy.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie             w Bielsku-Białej zapewniono możliwość korzystania z programu korekcyjno-edukacyjny prowadzonego dla sprawców przemocy w rodzinie. 

Ze sprawcami przemocy kontakt i stałą pracę edukacyjno-informacyjną prowadzili dzielnicowi i kurator sądowy.

W szkoleniach wzięło udział 14 osób należących do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Zagadnieniami szkoleń były: "Wyzwania i dylematy w pracy z osobami o zaburzonej psychice i niepełnosprawnymi intelektualnie", "Praca z osobą stosującą przemoc – działania pomocowe oraz elementy superwizji pracy własnej" oraz "Procedura Niebieskiej Karty – zagadnienia praktyczne", "Dziecko jako ofiara przemocy". 

W roku 2022 na realizację zadań zawartych w Programie wydatkowano 13.518,17 zł, które przeznaczono na zakup usług prawnych, psychologicznych, obsługę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozach i grup roboczych oraz działania profilaktyczne w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach.

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kozy na lata 2022-2024

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXVI/254/21 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2021 r.

Cel: 

Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Kozy, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach programu wspierano rodziny w prawidłowym wypełnianiu i przywracaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pomoc w opiece i wychowaniu dziecka w rodzinach z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi i dysfunkcyjnych, przeciwdziałanie powstawaniu sytuacji kryzysowych w rodzinach – pracownicy socjalni świadczyli pracę socjalną, zapewniali specjalistyczne poradnictwo i wsparcie. Rodzinom i dzieciom zostało zapewnione wsparcie i pomoc asystenta rodziny. Działania służb zaangażowanych w pracę z rodziną ma na celu poprawę funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka.

W ramach niniejszego programu realizowano następujące działania:

Karta Dużej Rodziny

353 osoby otrzymały Kartę w tym 22 rodziny wielodzietne oraz 148 rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach we współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie.

Cel: 

Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Realizacja w 2022 r.: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach we współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie realizował Program w okresie od stycznia do października 2022 r. Pomocą objęto 146 mieszkańców gminy Kozy. 

Osoby najbardziej potrzebujące mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności wydawanej w formie paczek oraz uczestniczyć w działaniach towarzyszących. W okresie od stycznia do października 2022 r. łącznie przekazano 3.945,02 kg żywności. Były to 584 paczki, w których znajdowały się takie towary jak: makaron jajeczny, mleko UHT, cukier biały, olej rzepakowy, konserwy mięsne i rybne, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, groszek z marchewką. 

W czerwcu 2022 r., beneficjenci mogli uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych, żywieniowo – dietetycznych, które odbyły się w siedzibie Ośrodka. 

Gmina pokrywa koszty transportu żywności z Banku Żywności w Chorzowie. W 2022 r. koszt transportu wyniósł 1.457,55 zł.

Zdjęcie loga partnerów programu Pomoc Żywnościowa.

program "asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

W 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel: 

Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami stałej i długotrwałej opieki oraz koniecznością stałego współdziałania opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji) oraz pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych. 

Pomoc asystenta wspiera osoby niepełnosprawne przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program dąży do ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz stymulowania osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia. Dodatkowym wymiarem programu jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Realizacja w 2022 r.: 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w: 

W 2022 r. wsparciem asystenta osobistego zostało objętych 22 niepełnosprawnych mieszkańców naszej Gminy. Z tego 11 osób niepełnosprawnych w czerwcu 2022 zrezygnowało z programu realizowanego przez gminę i od lipca 2022 r. kontynuowało swoje uczestnictwo w programie realizowanym przez organizację pozarządową, realizującą usługi asystenckie na terenie powiatu bielskiego. Wsparcie było realizowane przez 8 asystentów. Zostało zrealizowanych 3.935 godzin usług asystenckich. Jest to o 1.578,50 godzin więcej niż w roku 2021. 

GOPS Kozy na realizację programu wykorzystał 169.656,78 zł dotacji. W porównaniu z rokiem 2021 jest to kwota wyższa o 72.778,34 zł. 

Program będzie kontynuowany w roku 2023.

program "asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

program "opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Podstawa prawna: 

Programu realizowano na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Cel: 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Realizacja w 2022 r.: 

Usługi opieki wytchnieniowej dla osób niepełnosprawnych świadczone były w ramach: 

Dodatkowo w roku ubiegłym 11 opiekunów skorzystało z usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego dla 10 osób niepełnosprawnych (jedna osoba miała dwóch opiekunów). W roku 2021 opieką całodobową objętych było o 7 osób mniej. Pobyt całodobowy realizowany był w formie turnusu 7- dniowego. 

GOPS Kozy na realizację programu wykorzystał 131.651,99 zł dotacji na realizację pobytu dziennego oraz 41.640,00 zł dotacji na realizację pobytu całodobowego. Łącznie wykorzystano 173.291,99 zł  co daje kwotę wyższą o 76.413,55 zł w stosunku do 2021 roku. Program jest kontynuowany w roku 2023.

Program "Opieka wytchnieniowa"

projekt „Klub Seniora w Gminie Kozy” 

Projekt realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną "Kino Marzenie" w Kozach w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach. Projekt „Klub Seniora w Gminie Kozy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Projekt RPSL.09.02.05-24-00H9/20). 

Cel: 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego w okresie od roku 2021 do 30.06.2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, osób biernych zawodowo w wieku 60+ w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia.

Realizacja: 

Od 2021 r. zrekrutowano już 62 seniorek i seniorów oraz 45 opiekunów i opiekunek. Uczestnicy oraz uczestniczki biorą aktywny udział w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora. Siedziba znajduje się w budynku obok Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie” przy ul. Bielskiej 11. 

Seniorzy oraz seniorki są przywożeni do Klubu specjalistycznym transportem dostosowanym do osób niepełnosprawnych. W ramach udziału w projekcie mogą skorzystać z wielu form wsparcia m.in.: z konsultacji lekarskich, rehabilitacyjnych, dietetycznych, wsparcia psychologicznego, cyklicznych spotkań z przedstawicielami policji, straży pożarnej, dziećmi i młodzieżą z pobliskich przedszkoli i szkół, wyjazdów integracyjnych i wycieczek oraz z zajęć indywidualnie dobranych do potrzeb i oczekiwań seniorów i seniorek. 

Ponadto w trakcie spotkań w Klubie uczestnicy oraz uczestniczki projektu mogą skorzystać z ciepłego posiłku.

Projekt „Klub Seniora w Gminie Kozy” realizowany będzie do 30 czerwca 2023 r.

Zdjęcie przedstawia loga.

Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.

Cel: 

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program "Posiłek w szkole i w domu".

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach niniejszego Programu udziela się wsparcia: 

Przyznanie wymienionego wsparcia następuje na podstawie decyzji administracyjnej po ustaleniu sytuacji rodziny lub osoby w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

projekt "aktywna integracja w gminie kozy"

Projekt RPSL.09.01.05-24-05G8/19 „Aktywna integracja w Gminie Kozy” realizowany jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Cel: 

Głównym celem ww. projektu jest wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.  

Realizacja w 2022 r.: 

Do projektu zrekrutowano 30 osób będących mieszkańcami Gminy Kozy, bez ograniczenia wiekowego (6 mężczyzn i 24 kobiety). Są wśród nich osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, tj. osoby nieaktywne zawodowo, osoby bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne. 

Osoby zakwalifikowane do projektu zostały objęte różnego rodzaju formami wsparcia:

Spośród 30 osób zrekrutowanych do projektu:

Projekt będzie trwać do czerwca 2023 roku.

Zdjęcie przedstawia loga.

programy Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIA

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozy na lata 2022 - 2026

Podstawa prawna: 

Uchwałą nr XXXIX/276/22 Rady Gminy Kozy z dnia 22 marca 2022 r.

Cel: 

Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu. Niniejszy Program ma ponadto na celu przede wszystkim podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychotropowym oraz udzielenie pomocy osobom i rodzinom, które zmierzają się z problemem narkomanii. Ważnym elementem Programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych gminy.

Grafika przedstawia dwie postacie siedzące na krzesłach.

Realizacja w 2022 r.: 

W Gminnym Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2022 zostały uwzględnione i realizowane cele strategiczne Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Działania profilaktyczne swoim zasięgiem objęły całe populacje – profilaktyka uniwersalna (np. klasy uczniów, rodziców, społeczeństwo miejscowości Kozy), jednostki i grupy zwiększonego ryzyka – profilaktyka selektywna (np. działania wobec osób z rodzin zwiększonego ryzyka), grupy wysokiego ryzyka - profilaktyka wskazująca (np. osoby, wobec których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i narkotyków, osoby leczące się w poradni leczenia uzależnień, osoby zabierane do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym itp.).

W ramach niniejszego programu realizowano następujące działania:

Plakat "Jesli alkohol jest problemem w twoim domu ta wizytówka może pomóc".

Całkowity koszt Programu wyniósł 130.031,94 zł

Gminny program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Kozach

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr Xl/289/22 Rady Gminy Kozy z dnia 17 maja 2022 r. 

Cel: 

Celem głównym programu jest zmniejszenie o 50% ryzyka zachorowania na choroby wywoływane przez S. pneumoniae (w tym na inwazyjną chorobę pneumokokową) w populacji osób powyżej 65 r.ż., objętych programem (tj. 90 osób), zamieszkałych na terenie Gminy Kozy poprzez przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom w 2022 roku.

Realizacja: 

Przeciwko pneumokokom zostało zaszczepionych w 2022 r. 96 osób dorosłych (65+).

Zdjęcie dziecka podczas szczepienia.

Gminny program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym w Kozach

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXIII/193/21 Rady Gminy Kozy z dnia 23 lutego 2021 r

Cel: 

Celem głównym programu jest zmniejszenie liczby zakażeń Neisseria meningitidis typu A,C W135, Y w tym IChM oraz hospitalizacji wywołanych IChM w populacji 2019-2020 z Gminy Kozy o 50% w okresie realizacji programu w latach 2021-2022. Ponadto realizacja Programu ma na celu zwiększenie odsetka dzieci zaszczepionych przeciwko meningokokom w populacji Gminy Kozy, zmniejszenie oraz zahamowanie nosicielstwa i liczby nowych rozpoznań zakażeń meningokokowych oraz zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców (szczególnie rodziców). 

Realizacja: 

W 2021 r. i 2022 r. przeciwko meningokokom zostało zaszczepionych 141 dzieci do ukończenia drugiego roku życia.

programy Z OBSZARU ŁADU PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr  XXX/205/13 Rady Gminy Kozy z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy.

Cel: 

Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2022 r.: 

Studium obowiązywało, natomiast nie podejmowano na jego podstawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pokrycie Gminy MPZP wynosi 100%.

programy Z OBSZARU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ i energetycznej

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kozy na lata 2019-2024

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr X/83/19 Rady Gminy Kozy z dnia 29 października 2019 r. 

Cel: 

Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Kozy, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach niniejszego programu realizowano poprzez:

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kozy na lata 2019-2033

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr IV/42/19 Rady Gminy Kozy z dnia 14 marca 2019 r. 

20 grudnia 2022 r. przyjęto uchwałę nr XLVII/335/22 w sprawie uchwalenia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kozy".

Cel: 

Celem dokumentu była ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w perspektywie do 2033 r. Realizacja programu ma umożliwić zabezpieczenie zapotrzebowania w energię na rynku lokalnym gminy oraz każdego z odbiorców, w tym wykorzystanie istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii.

Realizacja w 2022 r.: 

Najważniejszymi zadaniami podejmowanymi w minionym roku były:

programy Z OBSZARU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Kozy w roku 2022

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXIX/278/22 Rady Gminy Kozy z dnia 22 marca 2022 r. 

Cel: 

Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Realizacja w 2022 r.: 

Wykonywano zadania bieżące wynikające z programu, w tym:

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Kozy na lata 2022-2025

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLIII/313/22 Rady Gminy Kozy z dnia 13 września 2022 r. 

Cel: 

W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych prac nakładów finansowych na planowane prace.

Realizacja w 2022 r.: 

Najważniejsze inwestycje to:

Szczegółowe informacje odnośnie realizacji zadań z tego obszaru zawarto na podstronie raportu Infrastruktura i gospodarka komunalna.

programy Z OBSZARU OCHRONY ŚRODOWISKA

Program Ochrony Środowiska dla gminy Kozy na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025-2028

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXIV/247/21 Rady Gminy Kozy z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028.

Cel: 

Niniejszy Program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi.  Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Realizacja w 2022 r.: 

W upływającym roku skupiono się na trzeb obszarach działań:

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozy - aktualizacja

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXVI/257/21 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2021 r

Cel: 

Niniejszy Program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy.

Realizacja w 2022 r.: 

Odebrano i zutylizowano 44,300 Mg wyrobów zawierających azbest z 27 posesji.

Zdjęcie mężczyzn w kombinezonach zdejmujących eternit z dachu budynku.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2021-2023

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XVIII/158/20 Rady Gminy Kozy z dnia 29 września 2020 r. 

Grafika dotycząca wymiany kotłów - nabór wniosków.

Cel: 

Niniejszy dokument wyznacza kierunki i działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, metod ich wdrożenia dla poprawy jakości powietrza na terenie Gminy - w związku z procesem energetycznego spalania paliw w indywidualnych budynkach mieszkalnych.

Realizacja w 2022 r.: 

Dofinansowano wymianę 50 starych kotłów węglowych na nowe kotły gazowe oraz 5 starych kotłów węglowych na nowe kotły węglowe ecodesign.