BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2022 r.:

212 033

-16,90%

w stosunku do roku 2021

W roku 2022 Gmina Kozy przeznaczyła 212.032,53 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym.  Znaczną część środków gmina przeznaczyła na finansowe wsparcie i refundację działań OSP (149.381,92 zł).

W ramach wydatkowanych środków 66.520,00 zł przeznaczono na zadania o charakterze inwestycyjnym. Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2022 r. przedstawiono poniżej.

Bezpieczeństwo w Gminie Kozy w 2022 r.

DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

W roku 2022 Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach zanotowała podobną liczbę interwencji w stosunku do roku poprzedniego. Do akcji ratowniczo gaśniczych wyjeżdżano 98 razy (20 pożarów, 68 miejscowe zagrożenia, 10 alarmów fałszywych). Prócz tego, tutejsi strażacy stale podnosili swoje umiejętności i kwalifikację na różnego rodzaju ćwiczeniach, kursach oraz szkoleniach organizowanych zarówno w jednostce jak i poza nią. W roku 2022 kurs podstawowy strażaków ochotników ukończyły cztery osoby, jedna osoba ukończyła kurs kierowcy mechanika OSP, trzech strażaków uzyskało uprawnienia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, natomiast sześciu kierowców wzięło udział w szkleniu doskonalącym technikę prowadzenia pojazdów.  Ponadto w jednostce prowadzone były comiesięczne ćwiczenia wewnętrzne. Cześć z nich odbyła się na dużych obiektach przemysłowych działających na terenie naszej gminy, przy udziale PSP i sąsiednich jednostek OSP. Jednostka brała również udział w organizacji Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym, których jeden z epizodów rozgrywany był w tutejszym kamieniołomie. Aktualnie posiadane przez jednostkę siły, środki oraz poziom wyszkolenia ratowników pozwalają natychmiast reagować na różnorodne nagłe zagrożenia występujące na terenie Gminy Kozy. 

Zdjęcie wozu strażackiego.

98

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych OSP w 2022 r.

20

Liczba zdarzeń / akcji pożarniczych OSP w 2022 r.

68

Liczba zdarzeń / akcji związanych z miejscowymi zagrożeniami w 2022 r.

Zdjęcie strażaków wchodzących do starego budynku, nocą.
Zdjęcie strażaka wchodzącego po drabinie.
Zdjęcie strażaka przy piecyku gazowym.

Do działań uprawnionych jest 42 strażaków, z których większość ma ukończone specjalistyczne kursy pożarnicze (podstawowy, dowódców OSP, ratownictwa technicznego, lotniczego pogotowia ratunkowego, kierowania ruchem, uprawniające do pracy w aparatach dróg oddechowych, kwalifikowanej pierwszej pomocy itp.) Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach jako podmiot włączony w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego corocznie podlega niezapowiedzianym inspekcjom prowadzonym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej. Przedmiotowa kontrola została także przeprowadzona w 2022 r., a jej  celem było sprawdzenie poziomu gotowości operacyjnej posiadanych sił i środków, a przede wszystkim dyspozycyjności, wyszkolenia i wyposażenia w sprzęt ratowniczy. Biorąc pod uwagę przedstawione kryteria jednostka została oceniona wysoko, a ogólna ocena z przeprowadzonej inspekcji to bardzo-dobry. 

38

Liczba uprawionych strażaków ratowników 


3

Liczba strażaków, którzy odbyli kurs podstawowy strażaka ochotnika w 2022 r.

4

Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych i prewencyjnych w 2022 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach niezmiennie dysponuje trzema samochodami ratowniczo–gaśniczymi tj. Ford Transit- rocznik 2003, Mercedes Atego - rocznik 2009, Scania P 370 – rocznik 2015. Oprócz samochodów w dyspozycji strażaków pozostają motopompy, agregaty prądotwórcze, pilarki, przecinarki, 2 zestawy hydrauliczne do ratownictwa drogowego, kamera termowizyjna, detektory gazowe, zestawy ochrony dróg oddechowych oraz wiele innego sprzętu, a także odzieży zapewniającej strażakom bezpieczeństwo w czasie prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych. 

Aby zachować odpowiednią gotowość bojową konieczna jest nieustanna modernizacja posiadanego sprzętu oraz środków ochrony dla ratowników. W roku 2022 kontynuowano wymianę posiadanych środków ochrony osobistej, jak również zastąpiono wyeksploatowany sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczo gaśniczych. Najważniejszym przedsięwzięciem zrealizowanym w ubiegłym roku była wymiana jednego z zestawów ratownictwa technicznego na nowoczesny sprzęt hydrauliczny zasilany elektrycznie, co w znacznie podniosło efektywność podejmowanych działać podczas akcji ratowniczo gaśniczych. Zakupy te realizowane były z dotacji UG Kozy, KSRG, WFOŚ jak i środków pochodzących z akcji roznoszenia kalendarzy i zbiórki ulicznej. 

Zdjęcie trzech wozów strażackich przy budynku OSP Kozy.
Zdjęcie wozu bojowego.

Jak co roku, OSP wzięło udział w wydarzeniach kulturalnych i oświatowych mających miejsce na terenie naszej miejscowości. Były to między innymi;, Piknik Rodzina z Pasją, Strażacki Tor Przeszkód, Dożynki Gminne. Prowadzono również działalność edukacyjną mająca na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kozy. W tym celu kilkukrotnie odwiedziliśmy naszych przedszkolaków zarówno w placówkach publicznych jak i prywatnych. Skorzystano również z zaproszenia naszych seniorów i emerytów. Podczas tych spotkań poruszano kwestię zagrożeń związanych z sezonem grzewczych. W 2022 zorganizowano cieszące się sporym zainteresowaniem Dni Otwarte, podczas których przybliżyliśmy mieszkańcom specyfikę działalności OSP. W minionym roku braliśmy udział zawodach sportowo pożarniczych, zorganizowanych przez gminę Wilamowice. Koziańscy strażacy aktywnie uczestniczyli także w wydarzeniach o charakterze patriotycznym i religijnym, które odbyły się w naszej miejscowości.

Luty 2022 r., to czas w którym wszyscy zjednoczyli się w niesienie wspólnej pomocy uciekającym przed wojną Ukraińcom. W tą pomoc zaangażowani byli strażacy OSP Kozy, którzy pomagali w przewiezieniu ukraińskich rodzin do naszej miejscowości. Ponadto włączono się w akcję zbiórki artykułów żywnościowych, ubrań oraz przygotowanie posiłków. Odpowiedziano również na apel Komendanta Głównego PSP i przekazano ukraińskim strażakom sprzęt w postaci agregatu prądotwórczego, torby medycznej, wyposażenia osobistego oraz węży i armatury pożarniczej.

Reasumując stan ochrony przeciwpożarowej w Gminie Kozy można ocenić na dobrym poziomie. 

Zdjęcie dzieci przy wozie strażackim.