współpraca z organizacjami pozarządowymi

WARTOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW 

na realizację zadań publicznych 

w 2022 r.:

237 900

Współpraca Gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku realizowana była w oparciu o uchwalony w dniu 28 października 2021 r. Program współpracy Gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (Uchwała Rady Gminy Kozy Nr XXXII/235/21). 

Herb Gminy Kozy.

kultura fizyczna, kultura i sztuka oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

działania sportowe

Dofinansowanie działań sportowych:

 małe granty 

Dofinansowanie w kategorii „małe granty”: