REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY

Uchwały RADY GMINY - obszary

W 2022 r. Rada Gminy Kozy podjęła 81 uchwał. Najwięcej uchwał zrealizowano w obszarze finansowym. Uchwały dotyczyły przede wszystkim zmian w uchwale budżetowej oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy.


Drugim najczęściej poruszanym zagadnieniem były sprawy organizacyjno-ustrojowe. Radni w ciągu roku organizowali własną pracę, ustalali szczegóły współpracy Gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zaktualizowana została również uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kozy, a także wybrany został jej opiekun.


Spora część uchwał dotyczyła również spraw z zakresu gospodarki komunalnej.

Podsumowanie realizacji uchwał Rady Gminy