Związki, stowarzyszenia i gminy partnerskie

miasto partnerskie Mosovce na Słowacji 


W ramach współpracy z miastem partnerskim Mosovce na Słowacji realizowano projekt pn. Szlak Koziańskich Ciekawostek. 


Przedstawiciele Mosovców zaproszeni zostali na Dni Kóz, podczas których zaprezentowano założenia szlaku. Goście zostali oprowadzeni po Pałacu Czeczów w Kozach i Izbie Historycznej im. Adlofa Zubera.  Zorganizowano wycieczkę z przewodnikiem po atrakcjach nowopowstałego szlaku. Goście z Mosovców mieli okazję do zapoznania się z lokalnymi potrawami i tradycyjnymi koziańskimi wydarzeniami np. Festiwal Złota Trąbka czy też Dyktando Gminne.

Zdjęcie osób zebranych pod budynkiem.
Zdjęcie mężczyzny mówiącego do innych osób.
Zdjęcie grupy osób siedzących przy stoliku.
Zdjęcie osób przy transparencie "Dni Kóz".

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny (BZPG) tworzony jest przez dziewięć gmin z powiatu bielskiego, tj. Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice oraz Powiat Bielski.


Związek został utworzony do prowadzenia zadań z zakresu transportu publicznego. Jest on, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, organizatorem publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych lub w sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu i gmin będących jego uczestnikami.


Wyżej wymienione zadanie Związek realizuje poprzez Operatora, którym jest PKS w Bielsku-Białej S.A.

LGD "Ziemia Bielska"

 Lokalna Grupa Działania "Ziemia Bielska"

Aktualnie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Bielska" składa się z 80 członków, w tym Gmina Kozy. 


LGD ma pobudzać, kreować i wspierać rozwój swojego obszaru na wielu płaszczyznach, stosując w tym celu instrument "Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność" (RLKS), będący kontynuacją podejścia LEADER.

LGD podejmuje szereg działań:

Śląski Związek Gmin i Powiatów 

Główne pola działalności Związku: 

Spółdzielnia Socjalna "Kino Marzenie"

Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie”

Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie” powstała w 2013 r. z inicjatywy Gminy Kozy i Fundacji „Dobry Dom”. 


Jej zadaniem jest pomoc ludziom niedostosowanym społecznie przełamać wykluczenie oraz tworzenie warunków do podjęcia pracy.

Spółdzielnia otrzymała od Gminy na własność część budynku przy ul. Bielskiej 9 (byłe kino „Marzenie”), którą wyremontowała m.in. ze środków unijnych pozyskanych dzięki wsparciu Gminy Kozy oraz Fundacji. 


W 2016 r. Spółdzielnia Socjalna utworzyła Centrum Integracji Społecznej w Kozach, którego zadaniem jest realizacja działań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym. Reintegracja odbywa się poprzez prowadzenie programów społecznych, edukacyjnych i zawodowych. W ramach reintegracji społecznej prowadzone są zajęcia z przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, ogólnej edukacji i poradnictwa oraz warsztaty psychologiczno–motywacyjne. Natomiast działania aktywizacji zawodowej obejmują m.in. nabywanie nowych umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych.


W 2018 r. w ramach projektu realizowanego przez Spółdzielnię oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach rozpoczął swą działalność Klub Integracji Społecznej, którego główną ideą jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. 

Stowarzyszenie "Region Beskidy"

 Stowarzyszenia "REGION BESKIDY"

W 2019 r. Gmina Kozy na mocy uchwały Rady Gminy Kozy Nr X/77/19 z dnia 29 października 2019 r. przystąpiła do Stowarzyszenia Region Beskidy.


Misją Stowarzyszenia "REGION BESKIDY" jest podejmowanie działań mających na celu uaktywnianie i pogłębianie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi obszaru pogranicza polsko-czesko-słowackiego. 

W ramach wspierania idei współpracy i jedności europejskiej podejmowane są liczne działania, które umożliwiają mieszkańcom pogranicza odkrywanie wspólnych korzeni, tradycji, zwyczajów, a także budowanie nowych relacji i więzi, które przysłużą się dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżą jego mieszkańców i instytucje w obszarach przygranicznych. Osiągnąć to można poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych.  


Realizacja misji jest możliwa dzięki środkom unijnym, którymi dysponuje Stowarzyszenie, a które mogą pozyskiwać gminy oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA

Logo "AGLOMERACJA BESKIDZKA".

10 września 2019 r. Rada Gminy Kozy podjęła uchwałę o powołaniu i przystąpieniu Gminy Kozy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA.


Posiedzenie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 28.10.2019 r. w Bielsku-Białej. Do współpracy przystąpiło 41 gmin i powiatów z subregionu południowego województwa śląskiego. 

Do głównych celów stowarzyszenia należy wspieranie rozwoju gmin członkowskich, ochrona środowiska (odnawialne źródła energii, adaptacja do zmian klimatu, poprawa jakości powietrza, zwiększenie efektywności energetycznej budynków), rozwój turystyki, rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, kształtowanie zintegrowanego transportu czy rozwój potencjału edukacyjnego subregionu. 


Ścisła współpraca gmin członkowskich umożliwi przede wszystkim efektywne pozyskiwanie środków unijnych w latach 2021-2027 na realizację wspólnych inicjatyw. Gminy i powiaty będą mogły lepiej współpracować w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, rozwoju infrastruktury komunalnej, a także rozbudowy transportu publicznego w regionie. 

Spółdzielnia Socjalna "SYNERGIA"

Spółdzielnia Socjalna Synergia

Spółdzielnia Socjalna Synergia powstała w kwietniu 2020 r. dzięki wspólnemu projektowi Miasta Bielska-Białej i Gminie Kozy realizowanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). 


Prace nad jej założeniem trwały od stycznia 2020 r., wtedy do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego - realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości - został złożony formularz rekrutacyjny pomysłu.

Pracownicy spółdzielni to głównie osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach oraz różnych jednostek pomocowych Bielska-Białej.


Ich praca w Synergii polega na dbaniu o czystość w miejskich i gminnych budynkach oraz wykonywaniu prac porządkowych na zewnątrz, konserwowaniu i dezynfekowaniu ławek oraz barierek w centrum miasta, pielęgnowaniu terenów zielonych oraz utrzymywaniu czystości na głównych deptakach. 


Dzięki dotacji z funduszy unijnych, spółdzielnia ma pieniądze na wsparcie pomostowe oraz zakup środków transportu, maszyn, kosiarek, kos i niezbędnego sprzętu do realizacji usług porządkowych. Spółdzielnia Socjalna Synergia powołana przez miasto Bielsko-Biała oraz Gminę Kozy ma pomóc w zatrudnianiu osób, które wymagają wsparcia w powrocie na rynek pracy.