OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA

Sytuacja Gminy Kozy na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej w Gminie Kozy w 2022 r. nastąpiła korzystna zmiana w zakresie struktury demograficznej mieszkańców, mierzona m.in. liczbą mieszkańców w wieku kreatywnym, wskaźnikiem zastępowalności pokoleń na rynku pracy czy liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Wskazać należy na sprzyjającą sytuację w zakresie przyrostu naturalnego oraz dochodów z PIT na mieszkańca. Warto zaznaczyć także, że żaden z wskaźników cząstkowych nie jest w sytuacji niesprzyjającej, a sytuacja ogólna jest sprzyjająca na tle porównywalnych JST.

Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA